Organisation

Maskinteknologsektionen (även M-teknologsektionenM-sektionen eller Maskin), är en studerandesektion tillhörande Chalmers Studentkår vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Teknologsektionen är till för de som studerar civilingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Chalmers.

Sektionsstyrelsen

Sektionen leds av Sektionsstyrelsen, M-Styret, som består av åtta förtroendevalda maskinteknologer. De förtroendevalda är invalda postspecifikt och sitter i ett år. De åtta posterna är: ordförande, vice ordförande, ekonomiansvarig, utbildningsansvarig, näringslivsansvarig, kommunikationsansvarig, SAMO och Husansvarig. Sektionsstyrelsen lyder under sektionsmötet som sammanträder minst fyra gånger per år.

Sektionsmötet

Sektionsmötet är sektionens högst beslutande organ och beslutar om stadgar, reglementen, inval till förtroende poster samt mycket annat.

Sektionsföreningar, -kommittéer och -utskott

Sektionsföreningar och -utskott ligger under sektionen och är till för gemene teknolog. De kan antingen finnas för att främja ett specifikt intresse, exempelvis foto eller idrott, eller för att utföra ett uppdrag, till exempel anordna nollning eller trycka en tidning.

 • MnollK: arrangerar M-sektionens mottagning.
 • MARM, Maskins arbetsmarknadsgrupp: ansvarar för sektionens marknadsföring och skall främja kontakter mellan studenter och näringsliv.
 • MUU, Maskinteknologsektionens UtbildningsUtskott: ansvarar för studiebevakning och -utveckling för att erbjuda teknologerna den bästa utbildningen
 • M-sex: sexmästeri som främst arrangerar ET-raj i form av gasquer samt anordnar Maskinsektionens årliga vårbal.
 • Rustmästeriet: Pubförening som dessutom ansvarar för uthyrning av sektionslokalen Winden och utdelning av skåp till gemene maskinteknolog.
 • M.A.K., Maskins Asterixkommitté: PR-förening med tonvikt på att vörda skyddshelgonet och anordna öhlhäfv.
 • MISS, Maskins IdrottSSällskap: maskinsektionens idrottsförening som varje söndag arrangerar pass i kårhallen..
 • MGK, Maskins Griskommitté: ser till att teknologer efter fullföljt år får fira sin duglighet på sektionens största fest, precis innan sommaren.
 • M-ord: sektionens granskande organ som ger ut sektionens alldeles egna tidning. M-Photo är M-sektionens egna sektionsfotografer och till för att främja fotointresset på sektionen.
 • M-Photo: Sektionens fotografikommitté med målet att dokumentera Maskins arrangemang, så att de bra minnena lever med oss länge.
 • XP: sköter om Maskins alldeles egna experimentverkstad.
 • MALT: Kommitté med syfte att kulturellt berika gemene maskinteknolog samt främja en sund dryckeskultur på sektionen.
 • M-Likhet: M-Likhets roll på sektionen är att skapa bästa möjliga studiemiljö för alla på maskin.

Inspektor

Sektionen fick en inspektor första gången 2005. Inspektor har till uppgift att övervaka sektionen och främja sektionens intressen. Inspektor skall vara akademisk vid Chalmers tekniska högskola och vid instutitioner med anknytning till Maskinteknik. Inspektor skall även kunna verka som besvärsnämnd och stadgetolkning om nöden så kräver.

2005 – 2017: Inspektor Sven B Andersson, docent vid i Avdelningen för förbränning, Tillämpad Mekanik.

2017 – 2017: Inspektor Peter Torstensson, forskarassistent vid Avdelningen för Tillämpad Mekanik.

2018 – : Inspektor Mats Norell, Universitetslektor i avdelningen för Material och tillverkning, Industri- och materialvetenskap

Så här ser sektionens organisationsstruktur ut.

Hedersmedlemmar

Till hedersmedlem i M-sektionen kan nu levande person väljas som främjat sektionen eller deras medlemmar.

Hedersmedlemmar:

Mikael Enelund sedan SM4 16/17

Lilian Sandström sedan SM3 08/09

Tomas Holst sedan 2001

Historia

1865 skedde en fackindelning på Chalmers och eftersom ett fack idag är det samma som en sektion är 1865 alltså året Maskinteknologsektionen grundades. När Chalmers flyttade till Vasagatan 1869 höll Maskin till i huvudbyggnadens övre plan och där fanns lokaler som kunde göras om till en stor festlokal. M-sektionen har alltså en lång tradition av festande på M-Winden.

1950 stod Gamla Maskinhuset färdigt och i den översta av de fyra våningarna låg ett vindsutrymme som användes till bl.a. sektionslokal, se längre ner för mer information. M-Styret grundades 1937 och bestod av ordförande, bibliotekarie, sekreterare, skattmästare och vice ordförande. 1944 tillsattes en sexmästare och 1947 bildade sexmästaren M-sex. 1944 bildades Experimentverkstaden XP. Studienämnden bildades 1946. 1950 tillsattes MnollK för första gången som skulle handa nollningen.

Asterix blev skyddshelgon efter beslut av sektionsmötet 1973 och året därpå grundades M.A.K. Rustmästeriet grundades 1990 då behov fanns för en förening som kunde sköta teknologsektionens lokaler.

Maskinteknik är det utbildningsprogram som våra medlemmar studerar vid och är ett av de äldsta och bredaste programmen vid Chalmers.

Börja Maskinteknik?

Funderar du på att börja Maskinteknik på Chalmers? Gå in här för att hitta fakta: http://www.maskinteknolog.se

Kontakta programmet

Dan Paulin – Programansvarig

E-post: dan.paulin@chalmers.se

Telefon: 031-772 84 13

Rebecca Zandén – Studievägledare

E-post: rebecca.zanden@chalmers.se

Telefon: 031-772 27 92

Johan Bankel – Utbildningssekreterare

E-post: johan.bankel@chalmers.se

Telefon: 031-772 11 74

Kontakta oss

Vill du kontakta Maskinteknologsektionen? Beroende på ärende kan du använda länkarna till de olika föreningarna eller utskotten.

Rör din fråga sektionen i sig kan du nå Maskinteknologsektionens styrelse på:

Adress:
Maskinteknologsektionen
Hörsalsvägen 7, 412 58 Göteborg

Tel: 072-192 43 45 – Amanda Fällman, ordförande M-styret

E-post: mstyret@mtek.chalmers.se